همه چیز برای تدریس نشانه « ایـ یـ ی ای »

0 ۶۹۲

 رهنمودهای آموزشی تدریس نشانه ی ایـ یـ ی ای

 دانلود پیک آموزش نشانه ای

 دانلود کاربرگ نشانه ای (کار در خانه)

 دانلود متن دیکته نشانه ایـ

 دانلود متن روخوانی تا نشانه ایـ یـ ی ای

 شعر نشانه ایـ یـ ی ای

 دانلود آزمون تا نشانه «ایـ یـ ی ای»

 

 

‫وسایل مورد نیاز:

کاغذ رنگی سبز و قرمز – ورقه ی آچار – نی – چسب مایع – کتاب درسی – لوحه ی

‫آموزشی یا پاورپوینت – فلش کارت – جدول الفبا – سرود ملی ایران یا سرود ای ایران – کارت کلمات

‫درس

‫ایجاد انگیزه:

‫پس از سالم و احوالپرسی سرود ملی ایران یا سرود ای ایران را پخش کنید.

‫تلفیق با درس علوم، هنر و ریاضی:

‫از دانش آموزان بپرسید سرود راجع به چه بود؟ ایران

‫آیا شما ایران را دوست دارید؟ چرا؟ بله زیرا کشور عزیز ماست.

‫پرچم ایران چند رنگ دارد؟ چه رنگ هایی؟ سه رنگ – سبز سفید و قرمز

‫از دانش آموزان بخواهید 3 را با چوب خط و عدد نشان دهند. و مفاهیم دیگر ریاضی را کار کنید.

‫نام چند شهر ایران را بگویید. تهران – مشهد – اصفهان – کرمان

‫نام چند زبان مردم ایران را بگویید؟ترکی – گیلکی – اصفهانی – یزدی

‫چگونه می توانیم به کشورمان خدمت کنیم؟ خوب درس بخوانیم تا در آینده افراد مفیدی برای

‫کشورمان باشیم.

‫به هر دانش آموز نصفه ورقه ی آچار و دو نوار سبز و قرمز بدهید تا پرچم ایران را درست کنند. و با نی

‫برایش دسته درست کنند.

‫ارائه ی درس:

لوحه ی درس را نصب کنید یا از پاورپوینت استفاده کنید.

‫دانش آموزان با دقت در تصویر درباره ی نقشه ی ایران و لباس های محلی صحبت کنند.

‫تصویر خوانی ، کلی خوانی: از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با توجه به نشانه ها ابتدا فردی

‫سپس گروهی بخوانند.

آموزش نشانه:

فلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید با توجه به

‫تصویر کلمات را بخوانند ، با آن کلمه جمله بسازند و به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کنند.

‫جدولی شبیه زیر رسم کنید و با عالمتی قراردادی مکان قرار گرفتن هر نشانه را مشخص کنید.

‫هر گروه با توجه به مکان قرار گرفتن نشانه ی قرمز فلش کارت خود را در جدول قرار دهد و شبیه آن

‫را بنویسد.

‫دانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که ایـ در اول با یـ در وسط و ی در آخر کلمه ها با هم فرق

‫دارند. سپس آن ها را هدایت کنید تا برای نشانه ها اسم بگذارند.

‫طریقه ی نوشتن این نشانه و جایگاه نقطه ها را به درستی آموزش بدهید. از شعرهای مرتبط برای

‫جذابیت بیشتر استفاده کنید.

‫برای ای مستقل (تنها) می توانید بیان کنید که در این خانواده نشانه ی ای مستقل (تنها) به دلیل شغلش

‫که شعبده بازی هست مجبوره به شهرهای دور مسافرت کنه به همین خاطر از خانواده اش جدا شده

‫تنهاست و مستقل زندگی می کنه. فقط زمانی ظاهر میشه که صدای رمزش رو بشنوه. صدای رمزش

‫چیه؟ (صدای ـه ه).

‫در جدول الفبا کارت نشانه ی ایـ یـ ی ای را در جای خود قرار دهید.

‫جدول دوستی ها: جدولی مانند زیر رسم کرده یا در صورت آماده بودن آن را نصب کنید

صامت های خوانده شده را در جای مناسب بنویسید.

‫با اشاره ی دست و آهنگین آن ها را با هم ترکیب کنید و از دانش آموزان بخواهید برای هر کدام مثال

‫ﺑﺰﻧﻨﺪ.

‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﮔﺮوه ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آن را روی ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.

‫اﯾﺴﺖ اﯾﺴﺘﺎد اﯾﺮان اﯾﻤﺎن

‫ﺑﯿﺪار ﺑﯿﺮون ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﺪار ﺑﯿﻨﺎ آﺑﯽ

‫دﯾﺪ دﯾﺮ

‫اَﻣﯿﻦ اَﻣﯿﺮ

‫ﺳﯿﺐ ﺳﯿﺮ ﺑﻮﺳﯿﺪ

‫ﺗﯿﻢ

‫ﺗﯿﺮ

‫ﺑﺎرﯾﺪ اَﺑﺮی ﺳﺎری روﺳ‪ری

‫ﻧﯿﺴﺖ ﺳﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

 

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[امتیاز کل: 3 میانگین: 4]
ممکن است شما دوست داشته باشید

نظر شما در باره این نوشته چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 13 =