داستان جواب ابلهان خاموشی است » سایت ابتدایی
سایت ابتدایی

داستان جواب ابلهان خاموشی است

زندگی نامه و داستان های پیامبران امامان

داستان « جواب ابلهان خاموشی است » از امام علی (ع)

داستان « جواب ابلهان خاموشی است » در زمان حکومت امام علی (ع)، خوارج از آزادی بیان و آزادی عمل…