شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

طرح درس سالانه ریاضی دوم دبستان
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس سالانه ریاضی دوم دبستان مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان
0 دانلود
1
6000 تومان
طرح درس روزانه فصل هشت ریاضی دوم دبستان (انتخاب نمودار) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل هشت ریاضی دوم دبستان (انتخاب نمودار)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان قرارداده شده [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل هشت ریاضی دوم دبستان (نمودار تصویری) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل هشت ریاضی دوم دبستان (نمودار تصویری)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان قرارداده شده [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل هشت ریاضی دوم دبستان (آمار و احتمال) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل هشت ریاضی دوم دبستان (آمار و احتمال)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان قرارداده شده [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل هشت ریاضی دوم دبستان (سرشماری) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل هشت ریاضی دوم دبستان (سرشماری)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان قرارداده شده است تا [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل هفت ریاضی دوم دبستان (کسر و احتمال) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل هفت ریاضی دوم دبستان (کسر و احتمال)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان قرارداده شده است [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل هفت ریاضی دوم دبستان (احتمال) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل هفت ریاضی دوم دبستان (احتمال)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان قرارداده شده است تا [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل هفت ریاضی دوم دبستان (مفهوم کسر) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل هفت ریاضی دوم دبستان (مفهوم کسر)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان قرارداده شده است تا [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل هفت ریاضی دوم دبستان (قسمت های یک واحد) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل هفت ریاضی دوم دبستان (قسمت های یک واحد)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان قرارداده شده [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل شش ریاضی دوم دبستان (جمع و تفریق در جدول ارزش مکانی) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل شش ریاضی دوم دبستان (جمع و تفریق در جدول ارزش مکانی)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل شش ریاضی دوم دبستان (جمع و تفریق اعداد سه رقمی) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل شش ریاضی دوم دبستان (جمع و تفریق اعداد سه رقمی)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل شش ریاضی دوم دبستان (مقایسه اعداد) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل شش ریاضی دوم دبستان (مقایسه اعداد)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان قرارداده شده است [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل پنج ریاضی دوم دبستان (آشنایی با واحد سانتی متر و میلی متر) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل پنج ریاضی دوم دبستان (آشنایی با واحد سانتی متر و میلی متر)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل پنج ریاضی دوم دبستان (درک مفهوم اندازه گیری و واحد استاندارد) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل پنج ریاضی دوم دبستان (درک مفهوم اندازه گیری و واحد استاندارد) مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد [...]
0 دانلود
1
4000 تومان
طرح درس روزانه فصل چهار ریاضی دوم دبستان (جمع و تفریق اعداد سه رقمی) – همراه با فهرست وارسی
فاطمه افضلی نژاد
فاطمه افضلی نژاد
طرح درس روزانه فصل چهار ریاضی دوم دبستان (جمع و تفریق اعداد سه رقمی)، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و همراه با بودجه بندی سال 1401-1400 قابل استفاده تمامی معلمان و دانشجو معلمان نگارش شده است. همچنین در پایان طرح درس یک فهرست وارسی از مقیاس های سنجه عملکرد دانش آموزان [...]
0 دانلود
1
4000 تومان