همه چیز برای تدریس نشانه « اِ ه ـه »

0 16,790

 رهنمودهای آموزشی تدریس نشانه  اِ –ِ ـه ه‬

 پیک نشانه ا ه ـه

 تکلیف در خانه

 دیکته ی نشانه

 متن رو خوانی و روان خوانی نشانه اِ

 طرح درس نشانه اِ ه ـه

 

‫وسایل مورد نیاز: کاربرگ به تعداد گروه ها – ورقه ی آچار – چسب مایع – کتاب درسی – لوحه ی‬
‫آموزشی یا پاورپوینت – فلش کارت – جدول الفبا –کارت کلمات‬
‫ایجاد انگیزه:‬
‫پس از سالم و احوالپرسی از شعر خانه ی ما را برای دانش آموزان بخوانید و یا اگر بلد هستند با هم‬
‫همخوانی کنند.‬
‫گل های خانه بابا و مامان‬
‫یک خانه داریم مانند گلدان‬
‫فرزند خوب این خانه باشم‬
‫من دوست دارم پروانه باشم‬
‫کار گروهی و تلفیق با درس علوم، هنر و ریاضی:‬
‫از دانش آموزان تعداد و نوع شکل های موجود در پازل را سوال کنید. مثال چند پنجره داریم؟ چه شکلی‬
‫است؟ چند لبه و گوشه دارد؟ اگر یکی از گوشه ها کم شود، چه شکلی درست می شود؟ و مفاهیم اعداد‬
‫و جمع و تفریق کمتری و بیشتری را به همین ترتیب کار کنید.‬
‫چه موجودات زنده ای در پازل می بینید؟ درخت و جوجه‬
‫درخت چه قسمت هایی دارد؟ ریشه، ساقه(تنه) ، شاخه، برگ، گل، میوه‬
‫درخت برای رشد کردن و میوه دادن نیاز به چه چیزهایی دارد؟ آب، خاک، نور خورشید‬
‫در تصویر چه چیزهایی از درخت درست شده است؟ در ، پنجره و نرده‬
‫از چوب درختان چه چیزهای دیگری درست می شود؟ وسایل چوبی، کاغذ، مداد‬
‫غذای جوجه، محل زندگی، پوشش بدن و نوع حرکت جوجه را بگویید. غذای جوجه دانه و حشرات ریز‬
‫و کرم است، در روستا و مزرعه زندگی می کند، بدنش از پر پوشیده شده و راه می رود.‬
‫مراحل رشد جوجه را بگویید. مرغ ابتدا تخم می گذارد بعد جوجه درون تخم رشد کرده آن را می شکند‬
‫و بیرون می آید و رشد کرده به مرغ یا خروس تبدیل می شود.‬
از دانش آموزان بخواهید قطعات پازل را رنگ کرده، برش زده و طبق دستور شما بچسبانند. مثال خانه‬
‫در وسط. درخت سمت راست، نرده سمت چپ، سه جوجه در کنار درخت و …‬
‫از کارهای دانش آموزان نمایشگاه درست کنید.‬
‫ارائه ی درس: لوحه ی درس را نصب کنید یا از پاورپوینت استفاده کنید.‬
‫دانش آموزان با دقت در تصویر درباره ی شباهت و تفاوت پازل خود با تصویر کتاب صحبت کنند.‬
‫تصویر خوانی ، کلی خوانی: از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با توجه به نشانه ها ابتدا فردی‬
‫سپس گروهی بخوانند.‬
‫آموزش نشانه: فلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید با توجه به‬
‫تصویر کلمات را بخوانند ، با آن کلمه جمله بسازند و به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کنند.‬
‫جدولی شبیه زیر رسم کنید و با عالمتی قراردادی مکان قرار گرفتن هر نشانه را مشخص کنید.‬
‫هر گروه با توجه به مکان قرار گرفتن نشانه ی قرمز فلش کارت خود را در جدول قرار دهد و شبیه آن‬
‫را بنویسد.‬
‫دانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که ِا در اول با – در وسط و ـه ه در آخر کلمه ها با هم فرق‬
‫‫دارند. سپس آن ها را هدایت کنید تا برای نشانه ها اسم بگذارند.‬
‫طریقه ی نوشتن این نشانه و جایگاه نقطه ها را به درستی آموزش بدهید. از شعرهای مرتبط برای‬
‫جذابیت بیشتر استفاده کنید.‬
‫در جدول الفبا کارت نشانه ی اِ – ـه ه را در جای خود قرار دهید.‬
با اشاره ی دست و آهنگین آن ها را با هم ترکیب کنید و از دانش آموزان بخواهید برای هر کدام مثال‬
‫بزنند.‬
‫به هر گروه چند کارت کلمه بدهید تا در گروه بخوانند و آن ها را با توجه به نشانه ی اِ – ـه ه طبقه بندی‬
‫کنند.‬
‫اِمام اِمروز اِنسان‬
‫دَبِستان تابِستان‬
‫نَرده ساده آزاده آماده رَزمَنده‬
‫مِداد‬
‫سه ماسه‬
‫مَدرِسه سِتاره‬
‫نِدا دانه‬
‫زِمِستان تازه سَبزه‬

 

به این نوشته چند ستاره می دهید؟
[امتیاز کل: 9 میانگین: 4.3]
مطالب بیشتر

نظر شما در باره این نوشته چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − هشت =