سایت ابتدایی

معلمان

سایت ابتدایی

ایجاد انگیزه در دانش آموزان

دانلود داستان صوتی بزرگ ترین سیب دنیا

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/131%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-01-59.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی کوچول در خانواده

پخش آنلاین داستان داستان صوتی کوچول در خانواده https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/132%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-05-59.ogg دانلود داستان دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی کوچول در زمین بازی

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/133%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-00.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی کوچول در خیابان

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/134%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-01.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی کوچول در ماشین

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/135%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-02.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی بابای من قشنگ است

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/136%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-04.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی مامان می خوام بخوابم

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/137%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-24.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی چشم های من تیز تر است

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/138%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-30%20%282%29.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی زرشک خالی بند

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/139%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-30.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی حضرت یوسف

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/140%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-41.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی هیس بی هیس

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/141%28www.ebtedaei.com%29%20HisBiHis-01.mp3 دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی خر سخنگو

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/142%28www.ebtedaei.com%29%20kharre%20sokhango%20AETrim1512552922914%20AEMerge1512552940456.mp3 دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی می می نی چه دوست نازنینی

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/143%28www.ebtedaei.com%29%20mimini.mp3 دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی الاغ و روباه

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/165%28www.ebtedaei.com%29%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%87%20-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی الاغ شجاع

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/164%28www.ebtedaei.com%29%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی اسب باهوش

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/163%28www.ebtedaei.com%29%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B4%20-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی کرم کوچولو سبز

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/162%28www.ebtedaei.com%29%20Voice%20330.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی پروانه

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/161%28www.ebtedaei.com%29%20Voice%20010.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی خاله سوسکه

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/159%28www.ebtedaei.com%29%20Voice%20004.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب