معلمان | سایت ابتدایی
سایت ابتدایی

معلمان

سایت ابتدایی

ایجاد انگیزه در دانش آموزان

چگونه در دانش آموزان ایجاد انگیزه کنیم تا کلاس بهتری داشته باشیم؟  

دانلود داستان صوتی بزرگ ترین سیب دنیا

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/131%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-01-59.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی کوچول در خانواده

پخش آنلاین داستان داستان صوتی کوچول در خانواده https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/132%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-05-59.ogg دانلود داستان دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی کوچول در زمین بازی

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/133%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-00.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی کوچول در خیابان

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/134%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-01.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی کوچول در ماشین

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/135%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-02.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی بابای من قشنگ است

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/136%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-04.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی مامان می خوام بخوابم

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/137%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-24.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی چشم های من تیز تر است

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/138%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-30%20%282%29.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی زرشک خالی بند

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/139%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-30.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی حضرت یوسف

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/140%28www.ebtedaei.com%29%20audio_2019-04-30_16-06-41.ogg دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی هیس بی هیس

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/141%28www.ebtedaei.com%29%20HisBiHis-01.mp3 دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی خر سخنگو

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/142%28www.ebtedaei.com%29%20kharre%20sokhango%20AETrim1512552922914%20AEMerge1512552940456.mp3 دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی می می نی چه دوست نازنینی

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/143%28www.ebtedaei.com%29%20mimini.mp3 دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی الاغ و روباه

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/165%28www.ebtedaei.com%29%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%87%20-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی الاغ شجاع

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/164%28www.ebtedaei.com%29%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی اسب باهوش

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/163%28www.ebtedaei.com%29%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B4%20-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی کرم کوچولو سبز

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/162%28www.ebtedaei.com%29%20Voice%20330.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی پروانه

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/161%28www.ebtedaei.com%29%20Voice%20010.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب 

دانلود داستان صوتی خاله سوسکه

پخش آنلاین داستان https://dl.ebtedaei.com/media/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/159%28www.ebtedaei.com%29%20Voice%20004.m4a دانلود داستان   دانلود دیگر داستان های صوتی و قصه های شب