سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شعر نشانه های فارسی اول ابتدایی

سایت ابتدایی

 شعر نشانه ها

دانلود پاورپوینت های آموزش نشانه ها

شعر نشانه د

د کمر شکسته     پیش همه نشسته

کمری دولا داره   اخلاقی زیبا داره

نشسته شاد و خندان     در باد و داد و نادان

شعر نشانه آ،ا

آ اولم آ اول    در اولم در اول

قد درازی دارم   بر سر کلاهی دارم

ا غیر اول هستم  وسط و آخر هستم

در اول جا ندارم بر سر کلاه ندارم

شعر نشانه ه، هـ، ـه، ـهـ

ما، چهار تابرادر وسط و غیر آخر

هم تنهاییم، هم چسبان  مهربانیم و خندان

اول هوا هستیم   وسط بهار هستیم

در سیاه و در گیاه     در بِه و در نُه هستیم

شعر نشانه چـ، چ

ما دونفر برادر  غیر آخر و آخر

سری خمیده داریم      در زیر سه نقطه داریم

در چوپان و در مورچه   اول و وسط هستیم

آخر قارچ و پچ پچ      همیشه پیدا هستیم

شعر نشانه ژ

شکل سرسره دارم        در سر سه نقطه دارم

اول ژاله میام   وسط مژده میام

آخر گاراژ هستم        آخر پاساژ هستم

شعر نشانه خوا

با هم هستیم سه صدا    اما داریم دو صدا

نوشته میشوم من        خوانده نمی شوم من

در خواهر و در خواب هستم         در رختخواب نشستم

در هر جایی که هستم    من بی صدا نشستم

شعر نشانه __ّ_

داستان تشدید این است  چه داستانی شیرین است

اگر دیدی شکلی را      نشسته است در دو جا

در دو تا بخش جدا      با هم داشتند یک صدا

یکی کناره گیرد  جایش تشدید نشیند

شکلی دندانه دار است   رو دیگری سوار است

دیده شود در تکّه       در مکّه و در سکّه

شعر نشانه صـ ، ص

ما دوتا ص هستیم      اول و آخر هستیم

با سین هم صدا هستیم   از آنها جدا هستیم

اول صورت میایم        وسط قصه میایم

ما اول صبر میایم      آخر خالص میایم

شعر نشانه ذ

ذ هستم و ذ هستم همسایه د هستم

من ذالم و من ذالم     کمری دولا دارم

شکلی دارم مثل دال     رو پیشانی دارم خال

این خال همان نقطه است روی سرم خفته است

آمده ام در لذت  در لذیذ و در ذرت

شعر نشانه عـ ، ـع، ـعـ ، ع

عین غیر آخر هستم اول و وسط هستم

مرا ببین در عادل در شاعر و در عاقل

من عین وسط هستم       باز کرده ام دو دستم

در شعر و بعد میام     با عید و عبد میام

عین آخر چسبانم من دوستی مهربانم

مرا ببین در بع بع     در موقع و مربع

آمده ام، در شجاع نشسته ام در دفاع

شعر نشانه ط

بچه ها من طا هستم          با ت هم صدا هستم

در سر نقطه ندارم      یک شکل بیشتر ندارم

در طاهر و در فاطمه         اول و وسط هستم

آخر وسط منم     آخر فقط منم

شعر نشانه غـ ، ـغـ ، ـغ، غ

ما چهار تا برادر وسط و غیر آخر

هم تنهاییم، هم چسبان  مهربان و خندان

با «ق» همصدا هستیم    از شکلش، جدا هستیم

اول غنچه هستیم  وسط جغد هستیم

میام من آخر تیغ میشینم آخر باغ

شعر نشانه ظ

ظا هستم و ظا هستم          با همه آشنا هستم

با «ز» همصدا هستم          از شکلش جدا هستم

یک شکل دارم بچه ها    یک نقطه دارم بالا

اول ظالم میام   وسط ناظم میام

آمدم در محافظ   آخر خداحافظ

شعر نشانه ثـ ، ث

ثـ هستم و ثـ هستم          ثـ غیر آخر هستم

با (س) هم صدا هستم    از آنها جدا هستم

در ثانیه در کثیف اول و وسط هستم

ث هستم و ث هستم همیشه آخر هستم

آخر مبعوث هستم       آخر باعث هستم

شعر نشانه حـ ، ح

ما دونفر برادر  غیر آخر و آخر

با هـ همصدا هستیم          از آنها جدا هستیم

هیچ نقطه ای نیست با ما     نه در پایین و نه بالا

در حامد و محمد  اول و وسط هستیم

در صلح و تفریح، ما         آخر آخر هستیم

شعر نشانه ضـ ، ض

ضـ هستم و ضـ هستم     در آخر ننشستم

در ضامن و ریاضی       اول وسط هستم

ض هستم و ض هستم همیشه آخر هستم

در مریض و در عوض      بگو کجا نشستم؟

شعر نشانه اَ ، _َ

در اولم همیشه   جایمعوض نمیشه

قد دراز دارم    کلاه را کج میذارم

آمده ام در اَنبار اول اَبر و اَنار

_َ دوم روی شکل هاست    جایش همیشه بالاست

سواری می خورد او     _َ دوم کوچولو

آمده در بَرادَر   نشسته در بَرابَر

شعر نشانه بـ ، ب

بـ غیر آخر هستم در آخر ننشستم

رو خط دنباله دارم     در زیر یک نقطه دارم

در اول با هستم  وسط آبا هستم

می دانی جایم کجاست؟   جایم آخر آخر هاست

در زیر یک نقطه دارم   کشیده نیست صدایم

من آخر آب هستم        در آخر باب هستم

شعر نشانه او ، و

او اول هر جا آمد تنها و تنها آمد

ای بچه های دانا کشیده است این صدا

«و» دوم خوب می داند   در اول نمی ماند

اول نبوده جایش  کشیده است صدایش

آخر اَبرو میاد   او وسط دود میاد

شعر نشانه تـ ،ت

ما دوتا شکل ت ایم          هر دوتا هم صداییم

در تاب و در توپ هستیم دو جای توت هستیم

یه شکلم غیر آخر       شکل دیگم ت آخر

شعر نشانه مـ ، م

ما هستیم، دو تا خواهر غیر آخر و آخر

رو خط دنباله داریم         رویش نقطه نداریم

اخلاق نازی داریم      دم درازی داریم

در اول مار هستیم وسط آمار هستیم

آمدیم آخر دم    نشستیم آخر نم

شعر نشانه سـ ،س

ما هستیم دو برادر     غیر آخر و آخر

ما، شکل شانه داریم         سه تا دندانه داریم

در داس و سبد هستیم    وسط اسد هستیم

شعر نشانه ایـ ، یـ ، ی ، ای

ایـ  اول هست همیشه    جایش عوض نمیشه

در این و ایمان میاد        اول ایران میاد

یـ وسط مهربونه  در وسط ها می مونه

آمده وسط دیر          نشسته وسط سیر

ی آخر خوب میدونه که در آخر می مونه

نشسته است در ساری     در آبی و آزادی

شعر نشانه ز

شکل سرسره دارم       در سر یه نقطه دارم

هستم با «ر» برابر          ولی یک نقطه بر سر

در اول زن هستم        وسط سوزن هستم

در آخر باز میام      آخر ساناز میام

شعر نشانه ر

کودک خوب و نازم      من سرسره می سازم

شکل سرسره دارم        در سر نقطه ندارم

در اول رود هستم       وسط ابرو هستم

در آخر بار هستم       آخر سوسمار هستم

شعر نشانه نـ ، ن

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

دو شکل خوشگل داریم    یک نقطه در دل داریم

اول نبات هستیم        وسط انبار هستیم

دو جای آنان هستیم     آخر داستان هستیم

شعر نشانه شـ ، ش

ما دو نفر برادر غیر آخر و آخر

سه تا دندانه داریم         رویش سه نقطه داریم

در اول شب هستیم       وسط دیشب هستیم

در آخر آش میام        آخر داداش میام

شعر نشانه اِ ، _ِ ، ه ، ـه

اِ اول است همیشه      جایش عوض نمیشه

آمده است در انسان          نشسته است در اِمکان

_ِ دوم خوب می دونه     زیر شکل ها می مونه

آمده است در پدر       در نادر و در پسر

ـه چسبان هست در آخر   دوست است با غیر آخر

آمده است در نامه      در آخر برنامه

ه آخر دایم تنهاست          دایم با یک شکلی هاست

آمده است در کوزه      نشسته است در موزه

شعر نشانه پـ ، پ

پـ هستم و پـ هستم           پـ غیر آخر هستم

سه نقطه دارم در زیر   آمدم اول پیر

پ هستم و پ هستم همیشه آخر هستم

آمدم آخر توپ    نشستم آخر سوپ

شعر نشانه کـ ، ک

کـ هستم و کـ هستم     کـ غیر آخر هستم

اول کمرو هستم         وسط نیکو هستم

ک هستم و ک هستم همیشه آخر هستم

در اردک و در نمک      آخر لک لک هستم

شعر نشانه و

کوچولویم کوچولو       با (و) دوم دوقولو

من که یک شکلی هستم    در همه جا نشستم

اول ویران هستم        وسط ناودان هستم

آمده ام در باور      در سرور نشستم آخر

شعر نشانه اُ ، -ُ

اُ اولم اُ اول    همیشه هستم اول

در اُمید در اُردک همیشه هستم اول

-ُ هستم و _ُ هستم            -ُ غیر اول هستم

سوارم روی شکل ها      گردش کنم با آن ها

نشسته ام روی بُز دیده شوم روی رُز

شعر نشانه قـ ، ق

ما دو تا شکل قافیم         هر دوتا هم صداییم

در ساق و ساقه هستیم   دو جای قایق هستیم

اول و آخر میام        وسط باقر میام

شعر نشانه خـ ، خ

خـ غیر آخر هستم      در آخر ننشستم

اول خانه هستم         وسط شاخه هستم

خ هستم و خ هستم      همیشه آخر هستم

در ملخ و میخ هستم          من آخر سیخ هستم

شعر نشانه فـ ، ف

فـ غیر آخر هستم       در آخر ننشستم

اول فنر میام          وسط دفتر میام

ف هستم و ف هستم تنهای تنها هستم

من آخر کیف هستم       آخر ردیف هستم

نشانه گـ ، گ

گـ هستم و گـ هستم     گـ غیر آخر هستم

در اول گوش هستم       وسط خرگوش هستم

گ هستم و گ هستم همیشه آخر هستم

آخر برگ من هستم کنار سنگ من هستم

 نشانه و (-ُ استثنا)

صدای (و) بالا است      صدایش آشنا است

اگر صدایش بالاست       جایش پایین پایین هاست

بین در خود و روشن     جایش به خوبی پیداست

 نشانه جـ ، ج

جـ غیر آخر هستم      در آخر ننشستم

یک نقطه دارم در زیر   هستم وسط انجیر

اول جوان میام   وسط فنجان میام

میدانی جایم کجاست     جایم آخر آخر هاست

من آخر پنج هستم       آخر نارنج هستم

 نشانه لـ ، ل

لـ هستم و لـ هستم          لـ غیر آخر هستم

اول لیوان هستم        وسط گلدان هستم

دو جای لو لو هستم          وسط بالا هستم

ل هستم و ل هستم      همیشه آخر هستم

در آخر گل هستم        آخر بلبل هستم

حسین جهانبخشی وب‌سایت
همیشه جای خالی یک سایت «ابتدایی» احساس می شد؛ اکنون «سایت ابتدایی» با تمامی امکانات پیش روی شماست! لذت ببرید:)

یک نظر

  • سلیمانی گفت:

    سلام خسته نباشید . ممنون خیلی دنبال شعر های نشانه ها میگشتم.

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    7 + هفده =