سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فارسی اول دبستان

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه سـ س

روش تدریس (طرح درس) نشانه « سـ س » پاورپوینت نشانه س دانلود پاورپوینت آموزش نشانه سـ س نمونه سوال نشانه س به زودی …. دیکته تا نشانه س سـ…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه مـ م

روش تدریس (طرح درس) نشانه « مـ م » پاورپوینت نشانه م   دانلود پاورپوینت آموزش نشانه مـ م  نمونه سوال نشانه م به زودی … دیکته تا نشانه م…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه د

روش تدریس (طرح درس) نشانه « د » پاورپوینت نشانه  دانلود پاورپوینت آموزش نشانه د نمونه سوال نشانه  به زودی… دیکته تا نشانه  آبا ـ آباد ـ باد ـ د…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه ا اَ _َ

روش تدریس (طرح درس) نشانه « اَ _َ » پاورپوینت نشانه  دانلود پاورپوینت نشانه اَ نمونه سوال نشانه  به زودی…. دیکته تا نشانه   آ ا ـ بـ ب ـ آب…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه بـ ب

روش تدریس (طرح درس) نشانه « بـ ب » پیشنمایش پاورپوینت نشانه بـ ب https://dl.ebtedaei.com/media/video/%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8.mp4 پاورپوینت آموزش نشانه ب بـ نمونه سوال نشانه بـ ب به زودی… دیکته تا نشانه…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه او و

روش تدریس (طرح درس) نشانه « او و »   پاورپوینت نشانه او و   دانلود پاورپوینت آموزش نشانه او و نمونه سوال نشانه او و   دیکته تا نشانه…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه تـ ت

روش تدریس (طرح درس) نشانه « تـ ت » پاورپوینت نشانه تـ ت دانلود پاورپوینت آموزش نشانه تـ ت نمونه سوال نشانه تـ ت دیکته تا نشانه تـ ت شعر…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه ر

روش تدریس (طرح درس) نشانه « ر »   پاورپوینت نشانه ر   دانلود پاورپوینت آموزش نشانه ر نمونه سوال نشانه ر   دیکته تا نشانه ر   شعر نشانه…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه نـ ن

روش تدریس (طرح درس) نشانه « نـ ن »   پاورپوینت نشانه نـ ن     دانلود پاورپوینت آموزش نشانه نـ ن نمونه سوال نشانه نـ ن   دیکته تا…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه کـ ک

روش تدریس (طرح درس) نشانه « کـ ک »   پاورپوینت نشانه کـ ک به زودی… نمونه سوال نشانه کـ ک به زودی… دیکته تا نشانه کـ ک کـ ک…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه اَ _َ

روش تدریس (طرح درس) نشانه « اَ _َ » پاورپوینت نشانه اَ _َ  دانلود پاورپوینت آموزش نشانه ا اَ نمونه سوال نشانه اَ _َ به زودی… شعر نشانه اَ _َ…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه یـ ی

روش تدریس (طرح درس) نشانه « یـ ی »   پاورپوینت نشانه یـ ی به زودی… نمونه سوال نشانه یـ ی به زودی… دیکته تا نشانه یـ ی   شعر…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه شـ ش

روش تدریس (طرح درس) نشانه « شـ ش »   پاورپوینت نشانه شـ ش به زودی… نمونه سوال نشانه شـ ش به زودی… دیکته تا نشانه شـ ش  شـ ش …

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه پـ پ

روش تدریس (طرح درس) نشانه « پـ پ »   پاورپوینت نشانه پـ پ به زودی… نمونه سوال نشانه پـ پ به زودی… دیکته تا نشانه پـ پ توپ ـ…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه گـ گ

روش تدریس (طرح درس) نشانه « گـ گ »   پاورپوینت نشانه گـ گ به زودی… نمونه سوال نشانه گـ گ به زودی… دیکته تا نشانه گـ گ انگور ـ سگ ـ  گرگ  ـ بزرگ  ـ گرگان ـ …

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه و

روش تدریس (طرح درس) نشانه « و »   پاورپوینت نشانه و به زودی… نمونه سوال نشانه و به زودی… دیکته تا نشانه و و ـ ورزش ـ دونده – کَندو…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه ژ

روش تدریس (طرح درس) نشانه « ژ »   چگونه می توان نشانه های فارسی اول ابتدایی را تدریس کرد؟ آیا اولیا هم می توانند به صورت اصولی نشانه ها…