هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اول ابتدایی

نمونه سوال ریاضی علوم فارسی اول ابتدایی

دانلود نمونه سوال فارسی اول ابتدایی

نمونه سوالات فارسی اول ابتدایی       دانلود مجموعه نمونه سوالات (ریاضی – علوم – فارسی) اول ابتدایی     نمونه سوال نشانه یـ ی فارسی اول ابتدایی نمونه…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه سـ س

روش تدریس (طرح درس) نشانه « سـ س » پاورپوینت نشانه س دانلود پاورپوینت آموزش نشانه سـ س نمونه سوال نشانه س به زودی …. دیکته تا نشانه س سـ…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه مـ م

به زودی … آ ا ـ بـ ب ـ اَ ـَـ ـ د ـ مـ م بابا آب داد. آبا بادام داد. آبابا آمد. آدَم مـ ، م ما هستیم،…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه د

آبا ـ آباد ـ باد ـ د ـ دَ ـ دا ـ داد_ آداب _ ادب _ بد _ ا َبَد با- بَ – د ا- دَآب – اَبا –…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه ا اَ _َ

دانلود پاورپوینت نشانه اَ به زودی….  آ ا ـ بـ ب ـ آب ـ آبا با ـ بابا ـ آبابا ـ اَ ـَـ آب ـ بابا ـ بـ ـ آ…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه بـ ب

روش تدریس (طرح درس) نشانه « بـ ب » پیشنمایش پاورپوینت نشانه بـ ب https://dl.ebtedaei.com/media/video/%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8.mp4 پاورپوینت آموزش نشانه ب بـ نمونه سوال نشانه بـ ب به زودی… دیکته تا نشانه…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه او و

روش تدریس (طرح درس) نشانه « او و »   پاورپوینت نشانه او و   دانلود پاورپوینت آموزش نشانه او و نمونه سوال نشانه او و   دیکته تا نشانه…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه ر

روش تدریس (طرح درس) نشانه « ر »   پاورپوینت نشانه ر   دانلود پاورپوینت آموزش نشانه ر نمونه سوال نشانه ر   دیکته تا نشانه ر   شعر نشانه…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه تـ ت

روش تدریس (طرح درس) نشانه « تـ ت » پاورپوینت نشانه تـ ت دانلود پاورپوینت آموزش نشانه تـ ت نمونه سوال نشانه تـ ت دیکته تا نشانه تـ ت شعر…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه نـ ن

روش تدریس (طرح درس) نشانه « نـ ن »   پاورپوینت نشانه نـ ن     دانلود پاورپوینت آموزش نشانه نـ ن نمونه سوال نشانه نـ ن   دیکته تا…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه اَ _َ

روش تدریس (طرح درس) نشانه « اَ _َ » پاورپوینت نشانه اَ _َ  دانلود پاورپوینت آموزش نشانه ا اَ نمونه سوال نشانه اَ _َ به زودی… شعر نشانه اَ _َ…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه یـ ی

روش تدریس (طرح درس) نشانه « یـ ی »   پاورپوینت نشانه یـ ی به زودی… نمونه سوال نشانه یـ ی به زودی… دیکته تا نشانه یـ ی   شعر…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه شـ ش

روش تدریس (طرح درس) نشانه « شـ ش »   پاورپوینت نشانه شـ ش به زودی… نمونه سوال نشانه شـ ش به زودی… دیکته تا نشانه شـ ش  شـ ش …

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه کـ ک

روش تدریس (طرح درس) نشانه « کـ ک »   پاورپوینت نشانه کـ ک به زودی… نمونه سوال نشانه کـ ک به زودی… دیکته تا نشانه کـ ک کـ ک…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه پـ پ

روش تدریس (طرح درس) نشانه « پـ پ »   پاورپوینت نشانه پـ پ به زودی… نمونه سوال نشانه پـ پ به زودی… دیکته تا نشانه پـ پ توپ ـ…

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه گـ گ

روش تدریس (طرح درس) نشانه « گـ گ »   پاورپوینت نشانه گـ گ به زودی… نمونه سوال نشانه گـ گ به زودی… دیکته تا نشانه گـ گ انگور ـ سگ ـ  گرگ  ـ بزرگ  ـ گرگان ـ …

تدریس اول ابتدایی

همه چیز برای تدریس نشانه و

روش تدریس (طرح درس) نشانه « و »   پاورپوینت نشانه و به زودی… نمونه سوال نشانه و به زودی… دیکته تا نشانه و و ـ ورزش ـ دونده – کَندو…