0

آموزش ضرب به وسیله بازی + تدریس ضرب سوم ابتدایی

1666 بازدید
post image

آموزش ضرب

۱ – آموزش ضرب بهتر است از عدد ۲ شروع شود

۲- قبل از هر چیز کودکان باید مفهوم دسته بندی و تعداد اعضای هر دسته را بشناسد . ۱۵=۵×۳
عدد ۳ تعداد دسته و عدد ۵ تعداد اشیا ء دسته می باشد برای درک وفهم بهتر این مرحله آموزگار دانش آموزان را به حیاط مدرسه می برد. با خود دانش آموزان مفهوم دسته وتعداد دسته را تمرین می کنند .
آموزگار می گویید بچه ها تیم های ۴ نفره رادرست کنند .ومی پرسد چند تیم یا دسته درست شده است و…؟واگر دانش آموزی از تعداد دسته ها بیشتر بود ا ورا در کنار خود قرار می دهد.
۳-مرحله ی بعد از طریق بازی وریاضی در کلاس مثلا فراگیران ۲تا ۲تا ادامه بدهند دانش آموزی شروع می کند ۲ نفر بعدی ۴وهمین ادامه می دهیم تا عدد ۲۰ بقیه اعداد به همین صورت تمرین می کنیم برای بقیه ی اعداد این تمرین را انجام می دهیم مثال:۱۲-۹-۶-۳
۴-مرحله بعد در کلاس هنر بااستفاده از مهره ها ودانه ها از فراگیران می خواهیم به صورت گروهی دسته های مثلا ۶تایی و۷تایی و…درست کنند وبر کار آن ها نظارت می کنیم. وبه عنوان تکلیف در خانه ازدانش آموزان می خواهیم که با کمک والدین خود با استفاده از دانه های برنج وگندم وعدس ولوبیا روی کادر سفید باچسب مایع دسته های سه تایی وچهار تایی درست کنند

۵-روش دیگر کلاس به ۲گروه تقسیم می شوند گروهی ضرب را می گویند مثلا ۴×۳ وگروه بعد حاصل را می گویند.۱۲ اگر همراه موسیقی هم باشد بهتر خواهد بود .
۶-در شکل زیر بااستفاده از درک مفهوم ضرب فراگیران در داخل هر شکل ۷ شیئ را رسم کنند نمونه هایی برا ی همه فراگیران طراحی می کنیم ودر اختیار همه یدانش آموزان می گذاریم مانند نمونه ذیل درهرشکل تصویر ۷ شئ را می کشد.
۷ × ۳
۷- روش دیگر از طریق درست نمودن پازل می باشد به این صورت آموزگار قطعه های پازل را که همان حاصل های ضرب می باشد در اختیار فراگیران قرار می دهد که در جدول اصلی نصب کنند.
۸-در ضرب عدد ۹می توان از طریق بازی وریاضی عمل کرد .مثلا ۴×۹به این صورت عمل می کنیم چه ۹عامل اول باشدیا عامل دوم کاری به ۹ نداریم یکی از ۴ کم می کنیم می شود ۳ وآن را بعد از علامت = قرار می دهیم مرحله ی بعد ۳ را از ۹ کم می کنیم می شود ۶در کنار ۳ قرار می دهیم می شود ۳۶ این روش فقط برای عدد۹ صدق می کند مرحله ی اول ۷=۱-۸ ۲=۷-۹ مرحله ی دوم
۷۲ =۹ × ۸
روش دیگر ضرب ردیف ۹ از طریق انگشتان دست می باشد که برای فراگیران نوعی سر گرمی وبازی وریاضی می باشد.به ای صورت ۱×۹ یک انگشت دست چپ می خوابد آن چه از انگشتان سر پا بماند یکی است و۹می شود ۶×۹ شش انگشت را می خوابانیم ولازم است به صورت مجسم آموزش داده شود
۹- در ضرب ۵ اولا از طریق خود فرگیران که پنج تا پنج تا بشمارند بعد از طریق پنج های دست به راحتی قابل فهم می باشد علاوه بر آن به فراگیران می گوییم هر عددی در ۵ ضرب شود اگر فرد باشد آخر آن پنج است مانند ۱۵=۵×۳واگر زوج باشد آخر آن صفر خواهد بودمانند ۳۰=۵×۶ پس به راحتی از طریق جابجایی در ضرب از بار جدول ضرب کم خواهد شد.
۱۰- در ضرب ۸×۷ از روش یادسپاری استفاده می کنیم می گوییم (پلنگو شیرتا)۸×۷یعنی ۵۶که زودتر در حافظه قرار می گیرد. یا در ضرب ۸×۶ می گوییم آخرش هشت تا
۱۱- برای تنوع می گوییم ضرب های جفتی را از جدول بیرون آورده وکنار هم می نوسند وهم تکرار می کنند وهم به تعداد ضرب های یاد گرفته نیز بیشتر می شود .مانند ۳×۳و۴×۴و۸×۸و…. ودرکنار همین روش به فراگیرا ن تکالیفی داده می شود تا با کمک والدین خود در منزل بتوانندضرب هایی که جواب های یکسانی دارند در کنار هم بنویسند به مثال های زیر توجه کنید .
۳۰=۵×۶ ۳۰=۶×۵ ۳۰=۱۰×۳ ۳۰=۳×۱۰

۱۸=۹×۲ ۱۸ =۲×۹ ۱۸=۶×۳ ۱۸=۳×۶ وموارد دیگر
۱۲ – آخرین مرحله نوشتن و طراحی جدول ضرب در ۳۶ عمل به صورتی که اعداد توخالی باشند مانند جد ول پیوستی این جزوه که توضیحات لازم در کنار جدول داده شده است در این جدول ضرب ردیف ۱وضرب ردیف ۱۰ راحذف نموده ایم
۱۳ – بعد دا نش آموزان دوصندق در منزل داشته باشند ضرب های که( یاد گرفته ام )در این صندوق
وضرب های( به زودی یادخواهم گرفت) در این صندق به آن خود ارزیابی گفته می شود .
۱۴- مرحله ی ارزشیابی : در این مرحله کل عامل های جدول ضرب را پس وپیش نموده به طوری که ترتیب نداشته باشد در اختیار فراگیران می گذاریم تاجواب بدهند . در این جا اگر دانش آموزی نیاز به کمک داشت آموزگار با کمک دیگر دانش آموزان او راهنمایی می کند .

در ضرب ٧روش وجود داره

١ روش جمع
٢ روش نوشتن ٣ روش محور
۴ روش مستطیل
۶ روش شکل
٧روش الگویابی
سلام ١روش تفریق ٢ روش نوشتن ٣ روش شکل ۴ روش محور ۵ روش الگو ۶ روش مسعله
سلام ابتدا با دست ورزی شروع می کنیم بجه ها اشیایی از قبیل لوبیا ،دکمه،صدف،سنگهای رنگی یا….. که با خود آورده اند روی میز می گذارند به هر ردیف یک سوال می دهیم مثلا با ۱۵ تا سه دسته مساوی درست کنید روی میزشان که چیدند می پرسیم در هر دسته چند تا قرار گرفت؟جواب ۵تا به فارسی می نویسیم اگر ۱۵ تا را به سه دسته مساوی تقسیم کنیم ۵ می شود …چون ما در ریاضی از نماد های ریاضی استفاده می کنیم مثلا در کلاس اول ۲با ۲ رانوشتیم ۲+۲=۴حالا برای دسته بندی کردن هم از نماد ریاضی تقسیم( : )استفاده می کنیم و می تویسیم۱۵÷۵=۳ از دانش آموزان هم می توانید استفاده کنید ۶ دانش آموز بیایند و دوبه دو دست هم را بگیرند از بچه ها مپرسیم چند دسته درست شد؟۳تا در هر دسته چند دانش آموز است ؟۲تا پس۶÷۲=۳ در ضرب گاهی تعداد دسته ها مجهول است وگاهی تعداد داخل دسته بنابر این هر دو نوع دست ورزی و مطرح شود
سلام با دست ورزی شروع میکنیم من به هرکدام از دانش آموزان ١٢ پف فیل دادم و گفتم دسته های ٣تایی درست کنید . و بهشون آموزش دادم به چه صورت دسته های سه تایی را درست کنند بعد سوال کردم در هر دسته چند تا دانه پف فیل داریم .
ابتدا جمع و الگویش را از بچه بپرسید تا بارش فکری شود و بچه ها خودشان به جواب برسند سپس علامت ضرب را معرفی کنید . و مفهوم دسته و دانه را با استفاده از دست ورزی و الگو به دانش آموزان آموزش دهید .
من مثلا ۱۵ تا وسیله میدم و میگم اونو تو سه تا دسته بذارن
از دسته ی اول شروع میکنن یکی یکی تو هرکدوم وسیله میذارن
اول تو هردسته یکی بعد دوتا وبعد…
تا وسیله ها تموم بشه، بعد میشمرن تو هر دسته چندتا قرار گرفت
اول براش ضرب میگن و بعد میگم تقسیم برعکس ضربه

بازی برای آموزش ضرب

نام بازی:نیمه ی من دست کیه

هدف آموزشی:
#تمرین_برای_جدول_ضرب

شرح بازی:برای ساخت این شکل ها بهتر است ازمقوای
ضخیم استفاده کنیم وروی آن شکلهای متنوعی کشیده
سپس هر کدام از آنهارا به شکلهای مختلف برش داده

ضرب دو عدد را روی یک قسمت آن و جواب
را روی قسمت دیگرنوشت.بهتر است که جوابها با
رنگ دیگری نوشته شود.آموزش را از ساده شروع
می کنیم مثلا ابتدا آموزش ضرب ۳و۲.ضربهای نوشته

شده را بین بچه ها تقسیم می کنیم وآنها را تشویق
کرده تا نیمه ی دیگر خود را پیدا کنند سپس شکل
کامل شده را به بقیه نشان دهند وباحالت شعار وتغییر
صداضرب رایکی وجواب را دیگری بگوید وبچه ها تکرار کنند

.وبه همین ترتیب نیمه ها دربین بچه ها عوض شوند تابرای همه تکرار شود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://ebtedaei.com/?p=905
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
حسین جهانبخشی
سایت ابتدایی در تلاش برای آموزش اصولی و صحیح به دانش آموزان، با فراهم آوردن و توسعه جدید ترین مهارت ها، تجهیزات و امکانات آموزشی !
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

2 نظر در مورد آموزش ضرب به وسیله بازی + تدریس ضرب سوم ابتدایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + یک =