آموزش ضرب به وسیله بازی + تدریس ضرب سوم ابتدایی

2 23,796

آموزش ضرب

1 – آموزش ضرب بهتر است از عدد 2 شروع شود

2- قبل از هر چیز کودکان باید مفهوم دسته بندی و تعداد اعضای هر دسته را بشناسد . 15=5×3
عدد 3 تعداد دسته و عدد 5 تعداد اشیا ء دسته می باشد برای درک وفهم بهتر این مرحله آموزگار دانش آموزان را به حیاط مدرسه می برد. با خود دانش آموزان مفهوم دسته وتعداد دسته را تمرین می کنند .
آموزگار می گویید بچه ها تیم های 4 نفره رادرست کنند .ومی پرسد چند تیم یا دسته درست شده است و…؟واگر دانش آموزی از تعداد دسته ها بیشتر بود ا ورا در کنار خود قرار می دهد.
3-مرحله ی بعد از طریق بازی وریاضی در کلاس مثلا فراگیران 2تا 2تا ادامه بدهند دانش آموزی شروع می کند 2 نفر بعدی 4وهمین ادامه می دهیم تا عدد 20 بقیه اعداد به همین صورت تمرین می کنیم برای بقیه ی اعداد این تمرین را انجام می دهیم مثال:12-9-6-3
4-مرحله بعد در کلاس هنر بااستفاده از مهره ها ودانه ها از فراگیران می خواهیم به صورت گروهی دسته های مثلا 6تایی و7تایی و…درست کنند وبر کار آن ها نظارت می کنیم. وبه عنوان تکلیف در خانه ازدانش آموزان می خواهیم که با کمک والدین خود با استفاده از دانه های برنج وگندم وعدس ولوبیا روی کادر سفید باچسب مایع دسته های سه تایی وچهار تایی درست کنند

5-روش دیگر کلاس به 2گروه تقسیم می شوند گروهی ضرب را می گویند مثلا 4×3 وگروه بعد حاصل را می گویند.12 اگر همراه موسیقی هم باشد بهتر خواهد بود .
6-در شکل زیر بااستفاده از درک مفهوم ضرب فراگیران در داخل هر شکل 7 شیئ را رسم کنند نمونه هایی برا ی همه فراگیران طراحی می کنیم ودر اختیار همه یدانش آموزان می گذاریم مانند نمونه ذیل درهرشکل تصویر 7 شئ را می کشد.
7 × 3
7- روش دیگر از طریق درست نمودن پازل می باشد به این صورت آموزگار قطعه های پازل را که همان حاصل های ضرب می باشد در اختیار فراگیران قرار می دهد که در جدول اصلی نصب کنند.
8-در ضرب عدد 9می توان از طریق بازی وریاضی عمل کرد .مثلا 4×9به این صورت عمل می کنیم چه 9عامل اول باشدیا عامل دوم کاری به 9 نداریم یکی از 4 کم می کنیم می شود 3 وآن را بعد از علامت = قرار می دهیم مرحله ی بعد 3 را از 9 کم می کنیم می شود 6در کنار 3 قرار می دهیم می شود 36 این روش فقط برای عدد9 صدق می کند مرحله ی اول 7=1-8 2=7-9 مرحله ی دوم
72 =9 × 8
روش دیگر ضرب ردیف 9 از طریق انگشتان دست می باشد که برای فراگیران نوعی سر گرمی وبازی وریاضی می باشد.به ای صورت 1×9 یک انگشت دست چپ می خوابد آن چه از انگشتان سر پا بماند یکی است و9می شود 6×9 شش انگشت را می خوابانیم ولازم است به صورت مجسم آموزش داده شود
9- در ضرب 5 اولا از طریق خود فرگیران که پنج تا پنج تا بشمارند بعد از طریق پنج های دست به راحتی قابل فهم می باشد علاوه بر آن به فراگیران می گوییم هر عددی در 5 ضرب شود اگر فرد باشد آخر آن پنج است مانند 15=5×3واگر زوج باشد آخر آن صفر خواهد بودمانند 30=5×6 پس به راحتی از طریق جابجایی در ضرب از بار جدول ضرب کم خواهد شد.
10- در ضرب 8×7 از روش یادسپاری استفاده می کنیم می گوییم (پلنگو شیرتا)8×7یعنی 56که زودتر در حافظه قرار می گیرد. یا در ضرب 8×6 می گوییم آخرش هشت تا
11- برای تنوع می گوییم ضرب های جفتی را از جدول بیرون آورده وکنار هم می نوسند وهم تکرار می کنند وهم به تعداد ضرب های یاد گرفته نیز بیشتر می شود .مانند 3×3و4×4و8×8و…. ودرکنار همین روش به فراگیرا ن تکالیفی داده می شود تا با کمک والدین خود در منزل بتوانندضرب هایی که جواب های یکسانی دارند در کنار هم بنویسند به مثال های زیر توجه کنید .
30=5×6 30=6×5 30=10×3 30=3×10

18=9×2 18 =2×9 18=6×3 18=3×6 وموارد دیگر
12 – آخرین مرحله نوشتن و طراحی جدول ضرب در 36 عمل به صورتی که اعداد توخالی باشند مانند جد ول پیوستی این جزوه که توضیحات لازم در کنار جدول داده شده است در این جدول ضرب ردیف 1وضرب ردیف 10 راحذف نموده ایم
13 – بعد دا نش آموزان دوصندق در منزل داشته باشند ضرب های که( یاد گرفته ام )در این صندوق
وضرب های( به زودی یادخواهم گرفت) در این صندق به آن خود ارزیابی گفته می شود .
14- مرحله ی ارزشیابی : در این مرحله کل عامل های جدول ضرب را پس وپیش نموده به طوری که ترتیب نداشته باشد در اختیار فراگیران می گذاریم تاجواب بدهند . در این جا اگر دانش آموزی نیاز به کمک داشت آموزگار با کمک دیگر دانش آموزان او راهنمایی می کند .

در ضرب ٧روش وجود داره

١ روش جمع
٢ روش نوشتن ٣ روش محور
٤ روش مستطيل
٦ روش شكل
٧روش الگويابي
سلام ١روش تفريق ٢ روش نوشتن ٣ روش شكل ٤ روش محور ٥ روش الگو ٦ روش مسعله
سلام ابتدا با دست ورزی شروع می کنیم بجه ها اشیایی از قبیل لوبیا ،دکمه،صدف،سنگهای رنگی یا….. که با خود آورده اند روی میز می گذارند به هر ردیف یک سوال می دهیم مثلا با 15 تا سه دسته مساوی درست کنید روی میزشان که چیدند می پرسیم در هر دسته چند تا قرار گرفت؟جواب 5تا به فارسی می نویسیم اگر 15 تا را به سه دسته مساوی تقسیم کنیم 5 می شود …چون ما در ریاضی از نماد های ریاضی استفاده می کنیم مثلا در کلاس اول 2با 2 رانوشتیم 2+2=4حالا برای دسته بندی کردن هم از نماد ریاضی تقسیم( : )استفاده می کنیم و می تویسیم15÷5=3 از دانش آموزان هم می توانید استفاده کنید 6 دانش آموز بیایند و دوبه دو دست هم را بگیرند از بچه ها مپرسیم چند دسته درست شد؟3تا در هر دسته چند دانش آموز است ؟2تا پس6÷2=3 در ضرب گاهی تعداد دسته ها مجهول است وگاهی تعداد داخل دسته بنابر این هر دو نوع دست ورزی و مطرح شود
سلام با دست ورزي شروع ميكنيم من به هركدام از دانش آموزان ١٢ پف فيل دادم و گفتم دسته هاي ٣تايي درست كنيد . و بهشون آموزش دادم به چه صورت دسته هاي سه تايي را درست كنند بعد سوال كردم در هر دسته چند تا دانه پف فيل داريم .
ابتدا جمع و الگويش را از بچه بپرسيد تا بارش فكري شود و بچه ها خودشان به جواب برسند سپس علامت ضرب را معرفي كنيد . و مفهوم دسته و دانه را با استفاده از دست ورزي و الگو به دانش آموزان آموزش دهيد .
من مثلا 15 تا وسیله میدم و میگم اونو تو سه تا دسته بذارن
از دسته ی اول شروع میکنن یکی یکی تو هرکدوم وسیله میذارن
اول تو هردسته یکی بعد دوتا وبعد…
تا وسیله ها تموم بشه، بعد میشمرن تو هر دسته چندتا قرار گرفت
اول براش ضرب میگن و بعد میگم تقسیم برعکس ضربه

بازی برای آموزش ضرب

نام بازی:نیمه ی من دست کیه

هدف آموزشی:
#تمرین_برای_جدول_ضرب

شرح بازی:برای ساخت این شکل ها بهتر است ازمقوای
ضخیم استفاده کنیم وروی آن شکلهای متنوعی کشیده
سپس هر کدام از آنهارا به شکلهای مختلف برش داده

ضرب دو عدد را روی یک قسمت آن و جواب
را روی قسمت دیگرنوشت.بهتر است که جوابها با
رنگ دیگری نوشته شود.آموزش را از ساده شروع
می کنیم مثلا ابتدا آموزش ضرب 3و2.ضربهای نوشته

شده را بین بچه ها تقسیم می کنیم وآنها را تشویق
کرده تا نیمه ی دیگر خود را پیدا کنند سپس شکل
کامل شده را به بقیه نشان دهند وباحالت شعار وتغییر
صداضرب رایکی وجواب را دیگری بگوید وبچه ها تکرار کنند

.وبه همین ترتیب نیمه ها دربین بچه ها عوض شوند تابرای همه تکرار شود.

2 دیدگاه
 1. سامان :

  سلام
  ممنون از مطالب خوبتون
  لطفا فیلم یا انیمیشن آموزش ضرب رو بذارید سپاس!

  1. حسین جهانبخشی :

   سلام
   چشم حتما. ممنون از پیشنهادتون

نظر شما در باره این نوشته چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 4 =

همین الان کد تخفیف رو دریافت کن

10% off

با عضویت در سایت کد تخفیف 10 درصدی بگیرید

--> به مدت محدود <--